Cookie beleid CSW

De website van CSW is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Geschiedenis

Geschiedenis

Het ontstaan van CSW, op 7 juni 1946 is een verhaal met voorgeschiedenis, dit tot meer begrip voor de jongeren, waarvan er velen toen nog niet geboren waren. Toen op 5 mei 1945 de oorlog voorbij was, was er in vijf jaar niet meer aan veldsporten gedaan en waren sportvelden, voorzieningen en materialen niet beschikbaar. De actieve spelers van voor mei 1940 waren inmiddels vijf jaar ouder geworden, terwijl op dat moment een generatie van ongeveer 12 jaar en ouder geen enkele sportscholing had gehad.

Bestaande verenigingen voor de oorlog als R.K. Stormvogels (Wilnis/Mijdrecht), VVM (Mijdrecht) en Hertha (Vinkeveen) konden als bestaande voetbalclubs de draad van vijf jaar stilstand weer opnemen, doch deze omstandigheid was toen in Wilnis niet aanwezig omdat er daar geen club was geweest. De behoefte aan actieve sportbeoefening bleek echter wel aanwezig te zijn, doch men zou dan ook alles van de grond af op moeten bouwen. Hier en daar, ook op de scholen en bij jeugdverenigingen (die ook weer opnieuw begonnen waren), werd de roep om sport steeds luider, totdat een vijftal heren te weten: Ds. A. de Zeeuw, Ds F. Vroon, J.J. Vrielink, C. Leeflang en H.W. van Soest jr. een oproep plaatsen voor een vergadering om te komen tot het oprichten van een Christelijke Sportvereniging te Wilnis te houden op 7 juni 1946 in de Hervormde School te Wilnis.

In deze vergadering, die onder leiding stond van de heer J.J. Vrielink, werd de mening gevraagd aan de aanwezigen over dit initiatief waarbij nadrukkelijk werd gesteld, dat men alleen de zaterdagsport beoogde. Van deze belangstellenden gaven zich 58 personen op als lid van het voetballen en/of korfballen en/of wandelen. Een voorlopig bestuur werd gekozen en bestond uit de dames B. van Plunder en R. de Zeeuw en de heren C. Leeflang, J. Roodhardt, J. Visser, H.W. van Soest jr. en L. de Geus. Een prachtig aanbod van de Nederlandse Hervormde Kerk, zowel als van de Gereformeerde Kerk om elk een bedrag van 300 gulden beschikbaar te stellen als aanloopkapitaal, werd na uitvoerige besprekingen toch in dank afgewezen, daar men van mening was dat men zelf in staat moest zijn ook in financiële zaken te kunnen regelen en dan moest kunnen waarmaken dit te volbrengen.

Dit voorlopig bestuur riep op 19 juni 1946 een Algemene Ledenvergadering in het lokaal achter het gemeentehuis bijeen, waarbij officieel tot oprichting besloten werd van CSW (Christelijke Sportvereniging Wilnis). De statuten, het huishoudelijk reglement, de contributies werden vastgesteld (senioren 25 cent per week en junioren 15 cent per week) en meer zakelijke besluiten werden genomen, zoals het vaststellen van de Clubkleuren (in verband met de textielschaarste voorlopig wit shirt en zwarte broek). Een belangrijke mededeling werd gedaan, dat de Voetbalvereniging R.K. Stormvogels zo welwillend was geweest haar terrein voor dinsdag- en vrijdagavond en tevens de hele zaterdag ter beschikking te stellen, hetgeen met gejuich werd begroet. De fervente korfballiefhebber Ds. F. Vroon stelde een korfbal ter beschikking.

Problemen van materiële aard waren er te over, daar letterlijk alles schaars was, door dat de productie nog in opbouw was, doch het improviseren vanuit de oorlogstijd was men nog niet verleerd. De kern van het seniorenelftal bestond uit oud-spelers van elders en hier gevestigd, leden die overkwamen van andere clubs (o.a. 5 spelers van MVV, welke vereniging daar niet blij mee was) en van oud-bedrijfsvoetballers, terwijl verder zich geïnteresseerde jongeren melden. Ook bleek er in eerste instantie veel bijval voor de korfbalvereniging. De korfbalvereniging heeft slechts ongeveer 2 jaar bestaan. De oorzaak was hoofdzakelijk dat deze sport niet bij de mannen voldoende aansloeg, omreden dat er meer interesse voor het voetballen bleek te bestaan. Ook de ongeoefendheid bij de dames bleek een moeilijkheid.

Zo was ook het wandelen niet erg opgenomen. Meer interesse bleek later voor zaaltraining, gymnastiek en volleybal. Al spoedig, op 11 december 1946, werd de naam Christelijke Sportvereniging Wilnis, op verzoek van vele zijden in en buiten de vereniging, volgens de notulen gewijzigd, daar men voor een dergelijke vereniging het predikaat, Christelijk niet geschikt achtte. Gekozen werd voor de naam: Combinatie Sportclub Wilnis waarin de veelzijdige sportbeoefening tot uiting komt. Het confessioneel standpunt der vereniging moest echter onveranderd van kracht blijven, waardoor men zich als het ware intern christelijk, naar buiten neutraal manifesteerde. Deze oplossing heeft wel kunnen functioneren. In de jaren van 1946 tot 1951 heeft het bestuur, zeker in het eerste jaar, bijna elke week eenmaal moeten vergaderen om alle problemen te trachten op te lossen en vooral organisatorisch de zaken ronde te krijgen. CSW werd in die tijd door een vaste kern op de been gehouden, een kern, die het niet gauw bij liet zitten. Men moest ook mensen hebben, die de veelzijdige vraagstukken met kennis konden behandelen. Dat ging niet altijd van een leien dakje en hevige kritiek was veelal het gevolg van bepaalde maatregelen. Ook hierdoor wisselde de bezetting van bestuursplaatsen en lidmaatschappen van commissies regelmatig. Op 16 september 1949 bestond het bestuur uit: J.J. Vrielink (voorzitter ipv K. Roodhardt), L. de Geus (secretaris), G. Verkaik (penningmeester ipv J. Visser), J. Ravesloot (algemeen adjunct) en J. Verkerk (algemeen adjunct). Ondanks alle problemen wist CSW zich te handhaven en steeds verder vooruit te komen, zowel als organisatie, als bij de resultaten op het voetbalveld.

CSW werd dus in eerste instantie opgericht als Christelijke Sportvereniging Wilnis. Omdat het gedrag van zowel spelers als supporters niet altijd van dienovereenkomstig was, werd in de Algemene Ledenvergadering van 11 december 1946 de naam gewijzigd in: Combinatie Sportclub Wilnis. Deze naam liet ten eerste de letters in stand en had bovendien het voordeel, dat tot uiting kwam, dat er meerdere sporten bedreven konden worden binnen de vereniging. In 1946 bestond CSW uit een korfbalvereniging, een voetbalafdeling en een wandelsportafdeling. Deze combinatie werd bij iedere vereniging, die in die jaren werd opgericht, toegepast. In het jaarverslag van 1947 – 1948 stond het volgende:

“De korfbalsport is praktisch geheel van de baan. Ook de wandelsport is na een enthousiast begin letterlijk en figuurlijk in de benen gezakt. Ook hier weer gebrek aan een goede organisator, die de leden tot activiteit wist aan te sporen. De voetbalafdeling bloeide dit jaar als nooit te voren en hieraan is ook energiek gewerkt. De samenwerking met de KNVB afdeling Utrecht en de naburige verenigingen was van een goed gehalte”.

Het moge duidelijk zijn, vanaf 1948 bedreef CSW alleen voetbal. Echter ook het ledenbestand van de voetbalafdeling kwam onder hevige druk te staan. Zodanig zelfs, dat in januari 1949 een extra Algemene Ledenvergadering werd uitgeschreven, waarbij de matte geest binnen CSW werd behandeld. Van de 4 elftallen waarmede CSW was gestart waren er in 1948 nog 3 over. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door militaire diensten en de Indiëgangers. Op 7 januari 1950 werd in Wilnis het verenigingsgebouw “De Eendracht” geopend. Onder leiding van de heer J.J. Vrielink werd opnieuw initiatief genomen om tot een combinatie van sporten te komen.

Op 31 januari 1950 werd er een vergadering uitgeschreven, waarbij de oprichting van een gymnastiekafdeling en een volleybalafdeling besproken zouden worden. De volleybalafdeling zou wat langer bestaan dan de korfbalafdeling, doch ook deze ging weer ten ziele. De gymnastiekafdeling zou na oprichting een stormachtige bloei doormaken. De accommodatie was goed, de animo bijzonder groot en bovendien was er voor de voetballers de mogelijkheid geschapen om de conditie op te vijzelen. Het benodigde materiaal om de echte gymnasten bezig te houden ontbrak echter en zou slechts mondjesmaat worden aangeschaft. Het ledenaantal nam echter meer en meer toe en die brug die van “Sandow”uit Mijdrecht kon worden overgenomen bood de leraar weer meer mogelijkheden.
In oktober 1951 werd er een speciale Algemene Ledenvergadering gehouden, omdat er stemmen opgingen om als gescheiden verenigingen verder te gaan. Deze splitsing werd afgewend door een nieuwe verdeling van de inkomsten en uitgaven. De contributie werd in 1952 verhoogd. Senioren 25 cent per week, Aspiranten 15 cent per week en kleuters 10 cent per week. In 1955 werd de gymnastiekafdeling opgeheven, door de hoge kosten van materialen.

Vanaf 1955 heeft zich geen nieuwe “combinatie”meer ontwikkeld in de zin, dat er een andere sport met voetbal gecombineerd werd. Anno 2003 is de enige combinatie, die de vereniging kent, die van veldvoetbal met zaalvoetbal. Een combinatie die vanaf 1980 bestaat.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!